پاسخ به: Idea of living appeal to you

#1480

معنی این جمله به فارسی:

ما در این مورد، خیلی صحبت کرده ایم… اما آیا ایده زندگی کردن برای تو جالب نیست؟ (مورد نظر تو نیست؟)