پاسخ به: معادل کلمه مسری به انگلیسی

#1484

معادل دقیق برای کلمه مسری یا سرایت کننده به انگلیسی با تلفظ:

Contagious / kənˈteɪdʒəs/ (کِن تِیجِس)

مسری ( بیماری و …)

Contagion /kənˈteɪdʒən/ (کِن تِیجِن)

سرایت ( بیماری و …)

مثال:

…a highly contagious disease of the lungs.

… یک بیماری به شدت مسری مربوط به ریه ها.