پاسخ به: معادل انگلیسی شنیدن کی بود مانند دیدن

#1488

معادل اصطلاح عامیانه و ضرب المثل فارسی « شنیدن کی بود مانند دیدن » در انگلیسی :

بهترین و کاربردی ترین معادل این ضرب المثل:

A picture is worth a thousand words.

شنیدن کی بود مانند دیدن

معنی جمله انگلیسی: یک تصویر به بیش از هزاران حرف می ارزد.

seeing is believing

شنیدن کی بود مانند دیدن

معنی جمله انگلیسی: شاهد بودن مساوی است با ایمان آوردن