پاسخ به: سرزمین موعود به انگلیسی

#1490

عبارت سرزمین موعود که در متون مسیحی و یهودی زیاد ذکر شده به انگلیسی :

promised land

سرزمین موعود