پاسخ به: معادل نقطه ضعف به انگلیسی

#1492

معادل خوب و دقیق برای عبارت نقطه ضعف به انگلیسی همراه با تلفظ عبارت:

weak spot /ˈwiːk ˌspɑːt/ (ویک اسپات)

نقطه ضعف