پاسخ به: Whisking of egg

#1494

دو فعل whisk و whip حدوداً هر دو برای هم زدن استفاده می شوند. کلمه whisk به معنی ابزار آشپزی  « هم زن » هم هست.

whisk an egg / whisk the eggs (beat the eggs)

هم زدن تخم مرغ (برای کف یا پف کردن مخصوصاً سفیده تخم مرغ)

whip an egg (beat the eggs)

هم زدن یا مخلوط کردن تخم مرغ با ابزار آشپزی