پاسخ به: تفاوت و کاربرد Yet و Already

#1496
کاربرد و تفاوت Already و Yet در گرامر انگلیسی
معنی Already:

قبلاً، پیش از این، چند لحظه قبل

معنی Yet:

هنوز، تاکنون، تا به حال، در عین حال، با این حال

کاربرد این دو کلمه در دستور زبان

از دو کلمه ی Already و Yet در همه ی زمان ها (Tense) های انگلیسی استفاده می شوند؛ اما بیشترین استفاده از آن ها با زمان حال کامل (Present Perfect) است. معنای کلمه ی Yet در اکثر جمله ها «هنوز» است؛ اما کلمه ی Already معانی مختلفی دارد از جمله «از همین حالا»، «به این زودی»، «تا به حال»، و «از قبل / قبلن». همانطور که می بینید معنای Already کمی گنگ است؛ کاربرد Already و Yet هم درست به همین شکل کمی گنگ است. پس اگر برایتان سوال است که از Already و Yet در کجا باید استفاده کنید.

معنای Already و Yet

در حالی که کلمه ی Yet معمولن تنها معادل «هنوز» در جملات منفی فارسی است، کلمه ی Already را می بایست بر حسب جمله یی که در آن قرار دارد تعریف کرد؛ چراکه Already در انگلیسی معنای شناوری دارد، و این معانی معادل تک کلمه یی در فارسی ندارند. اما در هر صورت معنای Already معمولن یکی از این چهار مورد است: «از همین حالا»، «به این زودی»، «تا به حال»، و «از قبل / قبلاً».

خواندن چند مثال به ما بیشتر کمک می کند:

I’ve already eaten lunch.

قبلن (از قبل) غذا خورده ام.

It’s fall already.

از همین حالا (به این زودی) پاییز آمده.

Summer is over already.

به این زودی (هنوز هیچی نشده) تابستان تمام شده.

I have seen this film 3 times already.

این فیلم را تا به حال (از قبل / قبلن) سه بار دیده ام.

Are we there already?

به این زودی رسیدیم؟

حالا چند مثال برای Yet بخوانید:

I haven’t eaten lunch yet.

هنوز ناهار نخورده ام.

It’s not fall yet.

هنوز پاییز نیامده.

Summer isn’t over yet.

تابستان هنوز تمام نشده.

I haven’t seen this film yet.

این فیلم را هنوز ندیده ام.

Are we there yet?

هنوز نرسیده ایم؟

کاربرد Already و Yet

از Already در جملات مثبت و سوالی؛ و از Yet در جملات منفی و سوالی استفاده می کنیم. در واقع نشانه ی اصلی برای اینکه بدانیم از Already باید استفاده کنیم یا Yet در درجه ی اول منفی و مثبت بودن، و سوالی یا خبری بودن آن جمله است. اما برای این انتخاب ریزه کاری هایی هم داریم که در ادامه با مثال توضیح خواهیم داد.

تصور کنید در کلاس زبان نشسته ایم. من به شما تمرینی می دهم و می گویم ۵ دقیقه زمان دارید که حلش کنید. یک دقیقه می گذرد، شما دست بلند می کنید و می گوید:

I’m finished!

تمام کرده ام!

بعد من که تعجب کرده ام و انتظار نداشتم به این زودی تمرین را حل کنید، می پرسم:

You’re finished already?

به این زودی تمام کرده ای؟

بعد شما جواب می دهید:

Yes, already.

بله به همین زودی.

من یک باریکلا به شما می گویم صبر می کنم بقیه ی همکلاسی هایتان جواب تمرین را بدهند. چهار دقیقه می گذرد و خطاب که کل کلاس که در حال جواب دادن به تمرین هستند می گویم:

Are you finished?

تمام کرده اید؟

همه یک صدا جواب می دهند:

Not yet.

هنوز نه.

پنج دقیقه می گذرد و عده یی دیگر می گویند که تمرین را جواب داده اند. ولی هنوز عده یی مانده اند. از آن ها می پرسم:

Are you finished yet?

هنوز تمام نکرده اید؟

شاگرد ها جواب می دهند:

Not yet.

هنوز نه.

به آن ها یک دقیقه ی دیگر وقت می دهم. همه جواب می دهند جز یک نفر. من که کلافه شده ام از او می پرسم:

Aren’t you finished yet?

هنوز هم تمام نکرده ای؟

او با خجالت جواب می دهد:

Sorry, professor; I’m just finished.

شرمنده استاد. تازه تموم کردم.

مرور استفاده از Already و Yet

در داستان بالا سعی کردم تمام حالت هایی که در آن Already و Yet به کار می رود را فهرست کنم. بیایید یک بار دیگر مرور کنیم. در حالت عادی و خنثا اصلن از Already و Yet استفاده نکردم:

Are you finished?

اما وقتی با موقعیتی مواجه شدم که زودتر از انتظارم اتفاق افتاده بود (جواب تمرین را زودتر از موعد داده بودید) من از Already در سوالم استفاده کردم. و شما هم با Already جواب مثبت دادید:

_ Are you finished already?

_ Yes, Already.

وقتی من انتظار وقوع اتفاقی را داشتم (پنج دقیقه زمان عادی تمام شده بود شاگردان باید جواب می دادند)، از Yet در سوالم استفاده کردم. شاگردان هم چون جواب منفی می خواستند بدهند از Yet استفاده کردند:

_ Are you finished yet?

_ Not yet!

اما در شرایط آخر، وقتی زمان وقوع اتفاقی از انتظار من فراتر رفته بود (مدت زمان عادی جواب دادن به سوال های گذشته بود)، هم از Yet استفاده کردم، و هم جمله ام ساختار منفی داشت:

_ Aren’t you finished yet?

وقتی از Yet در سوال منفی استفاده می کنیم، اوج کلافگی ما را نشان می دهد. این در حالی است که وقتی از Already در سوالمان استفاده می کنیم، اوج جاخوردن و سورپریز شدن ما را نشان می دهد. دو حالت دیگر جایی در بین این دو مورد قرار می گیرند.

سینا قاسمی از Delicious English

گردآوری، ویرایش و تکمیل اطلاعات: انگلیش تیم