پاسخ به: چشم داشتن به کسی به انگلیسی

#1503

برای اینکه بگوییم کسی به کسی چشم دارد ( با نگاه داشتن رابطه جنسی، نگاه موزیانه و …) می توان از فعل ترکیبی زیر استفاده کرد:

give someone the eye

به کسی چشم داشتن

مثال:

That cute guy is definitely giving you the eye – you should go talk to him!

اون مرد خوشتیپ قطعاً به تو چشم داره (چشمش تو رو گرفته). باید بری باهاش صحبت کنی.