پاسخ به: هیچ کجا خانه آدم نمی شود به انگلیسی

#1505

معادل دقیق و هم معنی ضرب المثل معروف و عامیانه « هیچ کجا خانه آدم نمی شود » به انگلیسی :

There is no place like home

هیچ کجا خانه آدم نمی شود (هیچ کجا خانه خود آدم نمی شود)

مثال:

“What a tiring vacation! I’m glad to be back in my own bed again. There’s no place like home.”

– چه تعطیلات خسته کننده ای! خوشحالم دوباره توی تختخواب خودمم. هیچ کجا خونه آدم نمیشه.