پاسخ به: a possible new flatmate

#1507

در جمله زیر کلمه Possible که معنی ممکن ، احتمالی ، محتمل و … به عنوان صفت دارد، به جمله معنی زیر را می دهد:

a possible new flatmate is coming to take look at the apartment.

یک هم خانه احتمالی (محتمل) (در آپارتمان) در حال آمدن است تا نگاهی به آپارتمان بیندازد. (یعنی احتمال دارد که هم خانه بشود)