پاسخ به: چقدر پول داری به انگلیسی

#1509

برای بیان جمله پرسشی چقدر پول داری یا چه میزان پول داری به انگلیسی می توان از جملات زیر استفاده کرد:

How much money do you have?

چقدر پول داری؟

How much do you have?

چقدر داری؟

How much you got / How much have you got?

چقدر داری؟ (محاوره عامیانه و غیر رسمی و بیشتر بریتانیایی)

How much you have?

چقدر داری؟ (محاوره)

How much money do you have left?

چقدر پول برات باقی مونده؟