پاسخ به: یاجوج و ماجوج به انگلیسی

#1511

نوشتار و معادل و تلفظ عبارت یاجوج و ماجوج ( یأجوج و مأجوج ) که در متون دینی و مذهبی از جمله قرآن آمده است به شرح زیر می باشد:

Gog and Magog

/ˈgɑg ənd ˈmeɪˌgɑg/ (گاگ اِند مِی گاگ)

یاجوج و ماجوج ( یأجوج و مأجوج )