پاسخ به: معنی Pandemic به فارسی

#1513

معنی کلمه Pandemic به فارسی همراه تلفظ کلمه و چند مثال:

pandemic /pænˈdɛmɪk/ (پَن دِمیک)

1. همه گیر، بیماری همه گیر 2. همه گیری

مثال:

They feared a new cholera pandemic.

آنها از یک همه گیری جدید وبا هراس دارند.

One pandemic of Spanish flu took nearly 22 million lives worldwide.

یک همه گیری آنفلونزای اسپانیایی تقریباً جان 22 میلیون نفر را در سرتاسر جهان گرفت.