پاسخ به: هواتو دارم به انگلیسی

#1516

برای بیان جمله هوات رو دارم ( هواتو دارم)  و هوای کسی را داشتن در محاوره روزمره انگلیسی از جمله زیر می توان استفاده کرد:

I got your back (I’ve got your back)

پشتت رو دارم، هوات رو دارم (هوات رو دارم) (محاوره)

= I have your back

I got you

دارمت (محاوره)