پاسخ به: بارفیکس به انگلیسی چی میشه؟

#1526

برای بیان بارفیکس ، میله بارفیکس و بارفیکس رفتن به انگلیسی همراه با تلفظ کلمات:

Pull-up (pull up) /pʊl ʌp/ (پُلاپ)

بارفیکس، ورزش بارفیکس یا حرکت بارفیکس

Do pull-ups / Do a pull-up

بارفیکس رفتن، بارفیکس زدن (ورزش و تمرین)

Pull-up bar

میله بارفیکس