پاسخ به: برات متاسفم به انگلیسی

#1535

برای بیان برات متاسفم ( برای تو متأسفم ) به انگلیسی که کمی هم حالت کنایه آمیز دارد می توان از جمله زیر در محاوره و مکالمه استفاده کرد:

I feel sorry for you!

برات متاسفم ( برای تو متأسفم )