پاسخ به: حالا هر چی در محاوره انگلیسی

#1541

برای بیان تکه کلام و اصطلاح « حالا هر چی » یا « هرچی » می توان از معادل زیر در محاوره و مکالمه روزمره انگلیسی استفاده کرد:

whatever /wɒtˈev.ər/ (وات اِوِر)

1. هر چی 2. هر چیزی که

مثال:

Sam: I am the best in Math because I keep working day and night!

Greg: Whatever!

سم: من بهترینم تو ریاضی چون شب و روز کار می کنم.

گرِگ: حالا هر چی!