پاسخ به: You look great

#1542

معنی جمله You look great که « شما عالی به نظر میایید » در محاوره فارسی می توان گفت:

  • عالی شدی!
  • تیپ یا قیافه ات (چهره ات) عالی شده!

اما برای جمله You look well ,yourself که در جواب جمله ی دیگری به عنوان تعارف به کار می رود:

A: You look well.
B: You look well yourself (= You look well too)

آ: قیافه ات خوب شده یا زیبا شدی  – ب: قیافه و تیپ خودت خوبه یا خودت زیبایی ( چهره شما هم خوب و زیبا شده)