پاسخ به: Share of population

#1547

بهتر بود کل جمله در اینجا بیان می شد. برای ترجمه و معنی بهتر جمله کامل را در همین بخش می توانید منتشر کنید.

عبارت Share of population همان به معنی سهم جمعیت است یعنی بخشی از جمعیت که سهمی از کل را به دلیل خاصی داراست. به جمله زیر توجه کنید:

The share of the dependent population is calculated as total elderly and youth population.

سهم جمعیت وابسته به عنوان جمعیت کل افراد نوجوان (زیر 15 سال) و افراد مسن محاسبه می شود. (یعنی این جمعیت وابسته به سایر جمعیت از لحاظ اقتصادی و … هستند)