پاسخ به: Econemic assistance

#1548

با سلام خدمت شما همراه گرامی انگلیش تیم. املای صحیح این عبارت « economic assistance » است و معنی آن:

economic assistance

کمک مالی

مثال:

Economic assistance programs promote wellbeing.

برنامه های کمک مالی، تندرست و بهزیستی را ارتقاء می دهند.