پاسخ به: معنی There is no time like the present

#1552

معنی ضرب المثل انگلیسی There is no time like the present

There is no time like the present.

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: زمانی مثل حالا وجود ندارد. به این معنا که برای انجام کاری منتظر نباش و همین حالا انجام بده که بهترین وقت همین حالاست.

یک شعر از سعدی که می تواند به عنوان معادل فارسی استفاده شود:

سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست ….. در میان این و آن فرصت شمار امروز را