پاسخ به: معادل رفاه به انگلیسی

#1554

معادل کلمه رفاه به انگلیسی همراه با تلفظ:

welfare /ˈwɛlˌfɛr/ (وِل فِر)

1. رفاه 2. رفاهی 3. کمک رفاهی (آمریکا)

مثال:

A family on welfare

یک خانواده تحت کمک رفاهی (تحت کمک یک سازمان دولتی و …)