پاسخ به: سه قلو به انگلیسی

#1566

معادل و معنی سه قلو به انگلیسی با تلفظ کلمه :

triplet /ˈtrɪplɪt/ (تریپلیت)

1. سه قلو 2. سه تایی 3. شعر سه سطری قافیه دار

نکته: برای گفتن سه کودک همزمان متولد شده باید به صورت جمع بیان شود.

مثال:

I was amazed when my doctor told me I was going to have triplets.

من متعجب شدم وقتی دکترم گفت که من سه قلو دارم (سه قلو باردار هستم)