پاسخ به: None of you forced labor

#1572

خواهش می کنم. معنی جملات بالا به ترتیب (معنی تحت اللفظی) :

1. شما برنامه ریزی کردید تا آپارتمان شما تمیز شده باشد. (معنی غیر تحت اللفظی: شما برای تمیز شدن آپارتمان خود، برنامه ریزی کردید)

توجه داشته باشید که می توانید این جمله را به شکلی راحت تر هم بیان کنید.

2. من تعجب می کنم اگر این تعطیلات ممکن بود اشتباه بوده باشد.

توجه: جمله بعد از if مربوط یک احتمال در گذشته است. از این نوع گرامر در محاوره بسیار کم استفاده می شود. برای ترجمه این جملات بهتر است از ترجمه آزاد استفاده کنید.

3. همیشه در حال نواختن (نواختن با انگشتان) گیتار خود (هستی)

4. چطور یک مسابقه سومو انجام می شود؟

5. ورزش سومو ممکن است به عنوان شکلی از ستایش خدایان برای یک برداشت خوب (فصل برداشت خوب) انجام شده باشد.