پاسخ به: شبه جزیره به انگلیسی

#1575

شبه جزیره به انگلیسی همراه با تلفظ انگلیسی بریتانیایی (بریتیش) و انگلیسی آمریکایی (امریکن):

peninsula

(US:/pəˈnɪnsələ/) (UK:/pənɪnsjʊlə/)

(تلفظ آمریکایی: په نینسِله) (تلفظ بریتانیایی: پنینسیوله)

شبه جزیره

مثال:

Arabian Peninsula

شبه جزیره عربستان