پاسخ به: آخر سال ۱۳۹۸ به انگلیسی

#1580

برای بیان آخر سال 1398 به انگلیسی:

Late 1398

آخر سال 1398 یا اواخر سال 1398