پاسخ به: معنی و معادل Wellbeing

#1587

معنی و معادل کلمه انگلیسی Well-being یا Wellbeing به فارسی با تلفظ:

wellbeing /ˈwɛlˈbiːɪŋ/ (وِل بی اینگ)

شادی و سلامتی، تندرستی

مثال:

People doing yoga benefit from an increased feeling of well-being.

مردمی که یوگا کار می کنند از یک حس بالایی از شادی و سلامتی بهره می برند.

Your wellbeing chart is waking up via some sociable exercise.

نمودار تندرستی (شادی و سلامتی) شما با مقداری ورزش اجتماعی افزایش پیدا می کند.