پاسخ به: در یک سال گذشته به انگلیسی

#1589

برای بیان در طول یک سال گذشته یا در یک سال گذشته به انگلیسی از عبارت زیر استفاده می کنیم:

In the last year

در یک سال گذشته

مثال:

I was working hard in the last year.

در یک سال گذشته سخت مشغول کار بودم.