پاسخ به: انگلیسی یاد دادن به کسی

#1593

برای بیان عبارت انگلیسی یاد دادن به کسی می توانیم از عبارت زیر استفاده کنیم:

Teach someone English

مثال:

I teach him English.

من به او انگلیسی یاد می دهم (آموزش می دهم)