پاسخ به: پس فردا به انگلیسی

#1595

برای بیان « پس فردا » به انگلیسی :

The day after tomorrow

پس فردا