پاسخ به: معادل دقیق خیر و شر به انگلیسی

#1603

معادل دقیق عبارت معروف خیر و شر به انگلیسی که بیشتر در کتب مذهبی و … دیده می شود:

Good and evil

خیر و شر