پاسخ به: وقت کسی را هدر دادن به انگلیسی

#1605

معادل انگلیسی هدر دادن وقت کسی به انگلیسی:

Waste someone time

وقت کسی را هدر دادن، وقت کسی را تلف کردن

مثال:

Don’t waste my time!

وقت من رو هدر نده! (وقت منو تلف نکن)