پاسخ به: معنی دقیق epicenter به فارسی

#1610

معنی و معادل دقیق کلمه Epicenter با تلفظ :

epicenter /ˈɛpɪˌsɛntər/ (اپی سِنتر)

1. کانون 2. مرکز لرزه 3. مرکز شیوع

مثال:

The epicenter of the quake was near the town of Potenza.

مرکز لرزه (کانون) زمین لرزه در نزدیکی پوتنزا بود.

The New York City region is now an epicenter of the pandemic.

منطقه نیویورک حالا یک کانون (مرکز شیوع) همه گیری (این بیماری همه گیر) است. (در مورد بیماری کرونا)