پاسخ به: پارسال یا سال گذشته به انگلیسی

#1612

پارسال یا سال گذشته به انگلیسی با تلفظ:

Last year /læst jɪr/

(تلفظ آمریکایی: لَست ییر یا لَست یِر)

(تلفظ بریتانیایی: لاست ییر)

پارسال ، سال گذشته