پاسخ به: معنی ضرب المثل Time is money

#1625

معادل ضرب المثل انگلیسی time is money در فارسی :

وقت طلاست