پاسخ به: نقطه کور به انگلیسی

#1631

معنی و معادل عبارت نقطه کور به انگلیسی :

Blind side

نقطه کور