پاسخ به: معنی و معادل چارچوب به انگلیسی

#1637

معنی و معادل دقیق چارچوب که به اشتباه چهارچوب هم نوشته می شود به انگلیسی همره با تلفظ کلمه:

framework /ˈfreɪmˌwɜrk/ (فرِیم وِرک)

چارچوب (چیزی، موضوعی و …)

مثال:

…within the framework of federal regulations.

… در چارچوب مقررات فدرال.

…wooden shelves on a steel framework.

قفسه های چوبی با چارچوب استیل.