پاسخ به: معلول به انگلیسی چی میشه؟

#1639

معادل و معنی کلمه معلول به انگلیسی همراه با تلفظ کلمه:

Disabled /dɪsˈeibəld/ (دیس اِیبِل)

معلول

The disabled

معلولین

Disability /ˌdɪsəˈbɪlɪti/ (دیسه بیلیتی)

معلولیت

مثال:

There are toilet facilities for the disabled.

امکانات دستشویی برای معلولین وجود دارند.