پاسخ به: یک نمونه از چیزی به انگلیسی

#1642

برای بیان یک نمونه از چیزی به انگلیسی می توان از کلمات و عبارات زیر استفاده کرد:

paradigm /ˈpærəˌdaɪm/ /ˈpærədɪm/ (پَرِدایم یا پَرِدیم)

نمونه

A paradigm of …

…a new paradigm of production.

… یک نمونه جدید از تولید.

He had become the paradigm of the successful man.

او تبدیل به نمونه ای از مرد موفق شده بود.

sample /ˈsæmpəl/ (سَمپِل)

نمونه (نمونه کار و …)

They asked me to do some sample drawings.

آنها از من خواستند تا چند نمونه نقاشی انجام بدهم.