پاسخ به: شغل شما چیست یا کار شما چیست؟

#1645

برای پرسیدن شغل و کار کسی به انگلیسی می توان از جملات پرسشی زیر استفاده کرد:

What do you do?

چه کار می کنید؟

What is your job?

شغل شما چیست؟ (شغل شما چیه؟)

what are you doing?

چه کار می کنید؟ (چی کار می کنید؟)

What’s your work?

کار شما چیست؟ (کارت چیه؟)

What’s you business?

چه کسب و کاری دارید؟

What’s your profession?

حرفه شما چیست؟ (حرفه شما چیه؟)