پاسخ به: دوباره چکش می کنم به انگلیسی

#1650

برای گفتن: باز چکش می کنم یا همان باز هم آن را چک می کنم (بررسی می کنم) به انگلیسی در محاوره و مکالمه روزمره:

I’ll double check it (I will double-check it)

دوباره اون رو چک می کنم