پاسخ به: تا آنجا که من می دانم به انگلیسی

#1653

برای بیان جمله و عبارت « تا آنجا که من می دانم » می توان از عبارت زیر استفاده کرد:

As far as I know

تا آنجا که من می دانم ( تا جایی که می دونم …)

Not as far as I know

نه تا آنجا که من می دانم (نه تا اونجایی که من می دونم)