پاسخ به: معنی Two heads are better than one

#1677

معنی و معادل این ضرب المثل انگلیسی به فارسی:

Two heads are better than one

معادل:

  • یک دست صدا ندارد
  • هر سری فکری دارد
  • دو فکر بهتر از یک فکر است
  • عقل قوت گیرد از عقل دگر … نی شکر کامل شود از نیشکر (مثنوی مولوی)

معنی این ضرب المثل:

این ضرب المثل بدین معناست که عقل و اندیشه جمعی بهتر و کامل تر از اندیشه فردی عمل می کند.