پاسخ به: از کجا باید بدونم به انگلیسی

#1679

معادل و ترجمه جمله از کجا باید بدونم (از کجا باید بدانم) در محاوره و مکالمه انگلیسی:

How should I know?

از کجا باید بدونم؟