پاسخ به: معنی no idea در مکالمه روزمره

#1681

این عبارت جایگزینی برای I don’t know در محاوره و مکالمه روزمره است:

No idea = I have no idea

نمی دانم (نمی دونم)، هیچ ایده ای ندارم