پاسخ به: خنثی کردن بمب به انگلیسی

#1683

برای بیان خنثی کردن یک بمب، خطر، تهدید و … به انگلیسی از معادل زیر استفاده می شود:

Defuse /dɪˈfjuz/ : خنثی کردن (بمب، خطر و …)

خنثی کردن

Defuse a bomb

خنثی کردن یک بمب