پاسخ به: قید « شب و روز » به انگلیسی

#1685

برای بیان شب و روز به عنوان یک قید در جمله می توان از عبارت زیر استفاده کرد:

Day and night

شب و روز

مثال:

I’m working day and night.

من شب و روز در حال کار کردن هستم.