پاسخ به: سرطان سینه به انگلیسی

#1687

برای بیان عبارت سرطان سینه یا سرطان پستان به انگلیسی از عبارت زیر استفاده می شود:

breast cancer /brɛst ˈkænsər/ (برِست کَنسِر)

سرطان پستان، سرطان سینه