پاسخ به: ضرب المثل Two wrongs don’t make a right

#1689

معادل و معنی ضرب المثل Two wrongs don’t make a right در زبان فارسی:

Two wrongs don’t make a right

  • بدی را با بدی جواب نمی دهند
  • تکرار کار خلاف ، دردی را دوا نمی کند

معنی تحت اللفظی این ضرب المثل انگلیسی:

دو اشتباه یک درست را نمی سازند.

معنی و مفهوم اصلی ضرب المثل:

انتقام و پاسخ بدی با بدی، فقط اوضاع و شرایط را بدتر می کنند.