پاسخ به: معنی عبارت enough is enough

#1694

عبارت enough is enough در زمان جر و بحث با کسی برای اتمام بخشیدن به دعوای لفظی استفاده می شود:

enough is enough

بس است یعنی بس است! (بسه یعنی بسه)، کافیه ! ،دیگه بس کن! ، تمامش کن! (تمومش کن)